Skip to content

Reciklažno dvorište za općinu Bibinje

U ponedjeljak, 1. listopada 2018. s radom je započelo privremeno reciklažno dvorište u kojem stanovnici općine Bibinje mogu odvojeno odlagati brojne vrste otpada.

Privremeno reciklažno dvorište smješteno je u krugu bivšega Polikema – na izlazu iz Bibinja prema Gaženici – i radi svaki dan osim nedjelje od 8 do 14 sati.

Otpad koji se trenutno može odložiti: papir i karton, papirna i kartonska ambalaža, metali, metalna ambalaža, staklo, staklena ambalaža, plastika, plastična ambalaža, električna i elektronička oprema, tekstil te krupni (glomazni) otpad.

Korištenje privremenoga reciklažnoga dvoriša besplatno je za sve stanovnike općine Bibinje koji dovoze vlastiti otpad.
Ukoliko nisu u mogućnosti sami dovesti otpad, korisnicima će uslugu prijevoza obaviti Bibinjac d.o.o. – prema važećem cjeniku.

ZA JOŠ LIPŠE BIBINJE!
Bibinjac d.o.o.