Skip to content

JAVNA USLUGA SKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Bibinjac d.o.o. Bibinje upisan je u Očevidnik prijevoznika otpada pod brojem upisa PRV-1759 za prijevoz neopasnoga i komunalnoga otpada te osigurava odvoz miješanoga komunalnog otpada (MKO) s područja općine Bibinje – u frekvenciji odvoza dva puta tjedno veći dio godine, a 3 puta tjedno u ljetnim mjesecima.

Prikupljeni otpad s područja općine predaje se tvrtki Čistoća d.o.o. Zadar koja, kao upravitelj odlagališta otpada, odlaže primljeni otpad na odlagalištu otpada u Diklu.

Na području općine Bibinje postoji privremeno reciklažno dvorište.

Privremeno reciklažno dvorište smješteno je u krugu bivšega Polikema – na izlazu iz Bibinja prema Gaženici – i radi svaki dan osim nedjelje.

Otpad koji se trenutno može odložiti: papir i karton, papirna i kartonska ambalaža, metali, metalna ambalaža, staklo, staklena ambalaža, guma, plastika, plastična ambalaža, električna i elektronička oprema, tekstil te krupni (glomazni) otpad.

Korištenje privremenoga reciklažnoga dvoriša besplatno je za sve stanovnike općine Bibinje koji dovoze vlastiti otpad. Ukoliko nisu u mogućnosti sami dovesti otpad, korisnicima će uslugu prijevoza obaviti Bibinjac d.o.o. – prema važećem cjeniku.

Za područje Zadarske županije u svrhu gospodarenja otpadom trenutno je u gradnji Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Biljane Donje. Projektom i samim CGO upravlja tvrtka EKO d.o.o. trgovačko društvo za gospodarenje otpadom Zadarske županije.